Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Περιοδικός Πίνακας

Το επόμενο σχήμα παριστάνει ένα μέρος του Περιοδικού Πίνακα, όπου σημειώνο­νται ορισμένα χημικά στοιχεία με γράμματα από το Α έως το Σ.
Ποιο ή ποια από αυτά τα χημικά στοιχεία:
α) ανήκει  στα αλογόνα;
β) ανήκει στα αλκάλια;
γ) ανήκει στα ευγενή αέρια;
δ) από όλα τα στοιχεία της ομάδας στην οποία ανήκει είναι το μοναδικό αμέταλλο;
ε) είναι το ακτίνιο;
στ) είναι στοιχείο μετάπτωσης;
ζ) έχει το μικρότερο ατομικό αριθμό;
η) είναι μεταλλοειδές ή ημιμέταλλο;
θ) είναι το δραστικότερο μέταλλο της τρίτης περιόδου;
ι) το κατιόν του με φορτίο 1+ έχει δομή ευγενούς αερίου;
ια) το ανιόν του με φορτίο 2- έχει δομή ευγενούς αερίου;
ιβ) τα ηλεκτρόνιά του έχουν περίπου την ίδια ενέργεια;
ιγ) έχει παρόμοιες ιδιότητες με το 17Cl;
ιδ) είναι το πιο ηλεκτραρνητικό;
ιε) ανήκει σε κύρια ομάδα του Π.Π. και είναι το πιο ηλεκτροθετικό;
ιστ) έχει τη μικρότερη ατομική ακτίνα;
ιζ) σχηματίζει με το 8Ο ιοντική ένωση ΧΟ;
ιη) σχηματίζει με το 1Η ομοιοπολική ένωση ΗΨ;
ιθ) στο μόριο Χ2 τα άτομα του χημικού στοιχείου ενώνονται με ένα τριπλό μη πολικό ομοιοπολικό δεσμό;

Ολόκληρο το αρχείο και η λύση της άσκησης βρίσκονται εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου