Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Ισχυρές βάσεις (NH2-, O2- και CH3O-

Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο…

«Με τον όρο ισχυρές βάσεις εννοούμε συνήθως τα διαλύματα ιοντικών ενώσεων που διίστανται πλήρως και δίνουν ιόντα OH- (βάσεις κατά Arrhenius), όπως π.χ. διαλύματα NaOH ή KOH ή Ca(OH)2 κλπ.
Και γράφουμε π.χ. :
       NaOH → Na+  +  OH-
       Ca(OH)2Ca2+  +  2OH-
Επίσης, ισχυρές βάσεις κατά Bronsted - Lowry είναι π.χ. το ιόν NH2-, το ιόν O2-, το ιόν CH3O-, οι οποίες δεν είναι τόσο οικείες στους περισσότερους από μας».


Τα ανιόντα:
RO-  ,  R-  ,  RC ≡ C,  ΝΗ2,  O2-
είναι ισχυρές βάσεις κατά Brönsted - Lowry επειδή είναι οι συζυγείς βάσεις ορισμένων πολύ ασθενών οξέων (ROH, RH, RC≡CH,  NH3, ΟΗ- ).
RO-   +  H2O  →  ROH  +  OH-                             R-   +  H2O  →  RH  +  OH-
RCC-   +  H2O  →  RCCH  +  OH-                   NH2-   +  H2O  →  NH3  +  OH-
O2-   +  H2O  →   OH-   OH-

Τα παραπάνω ανιόντα μπορούν να βρίσκονται με τη μορφή αντίστοιχων ιοντικών ενώσεων όπως CH3ONa, CH3CH2MgCl, CH3CCNa, NaNH2, K2O.

Δείτε 3 ασκήσεις με τις 3 ισχυρές βάσεις αντίστοιχα που "δεν τόσο οικείες"..Δείτε το αρχείο με τις ασκήσεις και τις απαντήσεις τους εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου